Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ดาวโหลดข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น    
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
 
  คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 1 รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2553 Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันันทะ แบบ ข Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 7 รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระ Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Thantawan Industry PLC.
  เอกสารแนบ 9 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 Thantawan Industry PLC.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Thantawan Industry PLC.
  ัหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Thantawan Industry PLC.
 
 
Search Our Product

     News for Investor

<
Minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders
 
     
 
Copyright © 2010 Thantawan Industry Plc.